generatie I
 

I-a man‎Laurentius Mangelschots‏‎
Geboren ‎± 1719

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Catharina Heylen‏‏
Geboren ‎16 feb 1723 Oevel, 2260, België
Overleden ‎27 jun 1793 Meerhout, België‎, leeftijd 70 jaar

Kinderen:

1.
woman‎Maria Catharina Mangelschots‏‎
Geboren ‎22 apr 1760 Meerhout, België

2.
woman‎Anna Christina Mangelschots‏‎
Geboren ‎10 mrt 1762 Meerhout, België
generatie II
 

II-a man‎Peter Anselmus Mangelschots‏‎
Geboren ‎10 jun 1764 Meerhout, België
Overleden ‎5 jun 1843 Eindhout, België‎, leeftijd 78 jaar
Beroep: Burgemeester (‎van 1805 tot 1813 Eindhout, België)

Hij werd geboren te Meerhout op 10 juli 1764.
Hij vestigde zich omstreeks 1787 als onderwijzer te Eindhout, nadat hij er op 29 januari van dat jaar was gehuwd met Anna-Christina Giels uit Olmen.
Het echtpaar zou kinderloos blijven. In het kapelaancontract van 1790 werd vermeld dat sinds kort een afzonderlijk onderwijzer zich te Eindhout had gevestigd.
We kunnen stellen dat Mangelschots de eerste lekenonderwijzer was want tijdens het Oud-Regime was het altijd de kapelaan die lessen aan de kinderen verschafte.
In 1787 werd Mangelschots voor het eerst vermeld toen hij goederen had geleverd voor de armentafel.
In 1796 werd hij genoemd als organist en neringdoener.
Naast het ambt van onderwijzer, haalde hij ook inkomsten uit zijn winkel of herberg en zoals gebruikelijk was de onderwijzer tevens de orgelspeler in de kerk.
In 1796 verdiende hij als schoolmeester en organist, de jaarlijkse gage van 56 gulden en 13 stuivers.
In 1802 behoorde hij tot de municipale raad waartoe de meeste schepenen van Eindhout en Ham uit het Oud Regiem behoorde.
In 1805 werd hij maire van Eindhout.
Op 20 oktober 1805 tekende hij in die hoedanigheid in de Registers van de Burgerlijke Stand.
Uit de bronnen blijkt dat hij vrij behoorlijk zijn ambt bekleedde.
Eind 1813 werd hij opgevolgd door Corneel Dassen.
Hij bleef echter te Eindhout wonen. Als beroep werd rentenier, particulier of propriétaire opgetekend.
Na de overdracht van zijn burgemeesterschap, bleef hij nog enige tijd raadslid en stelde zich nog tot 1830 geregeld kandidaat voor de provincieraad, waar voor hij echter nooit gekozen werd. De gemeentelijke administratie was volledig in het Frans tijdens de Franse Overheersing, een taal die Mangelschots goed onder de knie had, hetgeen blijkt uit de correspondentie die hij voerde. In 1812 schreef men van Mangelschots dat hij al 25 jaar onderwijzer was en altijd een onbesproken levenswandel had geleid.
In 1808 werd de gemeente Eindhoutham opgeheven.
Er waren tot dan 5 commissaires geweest zowel in Eindhout als in Ham.
Burgemeester Mangelschots moest een municipale raad van acht personen vormen.
Vermits van de vijf oud-laten van Ham er één was overleden en één geëmigreerd, werd de nieuwe municipale raad van de fusiegemeente Eindhout gevormd uit de vijf oud-schepenen van Eindhout en de drie overgebleven Hamse laten.
De tijd van Napoleon was een droevige periode voor de plaatselijke bevolking.
Uit de correspondentie blijkt dat een aantal Eindhoutse jongens die in het keizerlijk leger dienden, gedeserteerd hadden.
Over de opsporing van die jongens en over hun gedrag moest Mangelschots herhaaldelijk schrijven naar de Franse overheid.
Hij verkeerde in een moeilijke positie als bemiddelaar tussen de plaatselijke bevolking en de gehate bezetters.
Ieder jaar moest de maire een lijst van Eindhoutse conscrits of dienstplichtigen opsturen.
Op alle mogelijke manieren werd getracht niet te moeten dienen in het leger.
Er werd veel gedeserteerd, alhoewel er astronomisch hoge boetes werden opgelegd.
Als een conscrit kwam te overlijden werd de zaak onderzocht door een argwanende overheid, zoals het geval was met Jan-Baptist Verachtert die eind september 1808 te Eindhoutham was overleden.
In juni 1813 werd Pierre François Couberghs verdacht van desertie, Mangelschots schreef aan de overheid dat hij overtuigd was dat Couberghs nog in dienst was.
Hij was echter vermist vanaf 21 februari. Er waren naar hem tevergeefs opzoekingen gedaan, waarna de vader zes à zeven weken in hechtenis was genomen.
Volgens Mangelschots was het helemaal niet zeker dat hij gedeserteerd was want zijn ouders hadden even voordien nog een brief van hem ontvangen waarin stond dat hij nog in Maastricht was gelegerd. Een andere Eindhoutenaar, Pierre François Vennekens was door de gendarmen als vermist opgegeven sinds 29 juni 1813. Op 13 september hadden zijn ouders een brief ontvangen waarin stond dat hij te Mainz in het hospitaal had gelegen maar ondertussen terug in dienst was.
Op 20 oktober maakte Mangelschots melding van die brief want Vennekens werd nog altijd opgespoord als deserteur.
In geval van desertie werden de ouders altijd aansprakelijk gesteld.
Om hen enigszins te beschermen, was het blijkbaar de gewoonte dat gedeserteerde schreven dat ze nog altijd in dienst waren, in de hoop hen- hetzij tijdelijk- van represaillemaatregelen te vrijwaren. In 1811 had Mangelschots ook inlichtingen moeten verschaffen over Pierre Dens die het leger zou ontvlucht zijn. Daarbij moest hij toen een lijst opstellen van goederen die zijn ouders bezaten met het oog op de verbeurdverklaring want het gezin van een deserteur werd tot de bedelstaf gebracht door de overheid want al hun goederen werden aangeslagen en publiek verkocht.
Uit de andere bronnen over Mangelschots legislatuur blijkt dat hij verder bleef onderwijzen.
Hij leerde de kinderen de nieuwe catechismus, Nederlands en Rekenkunde. Ieder jaar werden ze gevaccineerd door geneesheren uit de buurdorpen want te Eindhout was toen nog geen arts.
Door de vele oorlogen die Napoleon voerde, was de burgerbevolking dikwijls verplicht goederen te leveren in de legermagazijnen.
Tussen 15 en 24 augustus 1809 moest de gemeente Eindhout een aantal karren en paarden leveren op de citadel van Antwerpen. De leverantie zou gebruikt worden voor de artillerie en het munitietransport. Tevens moest ook gezorgd worden voor voeder voor de legerpaarden. Er waren volgens de Franse overheid maatregelen getroffen om onmiddellijk de betaling te vereffenen. In de maanden augustus-september 1809 werden er herhaaldelijk karren vervoerd naar Antwerpen, Lier en Mechelen, bestemd voor de "armée du Nord".
Herhaaldelijk moest de burgemeester van de Franse overheid een verslag sturen over politieke gezindheid van de dorpsbewoners met het oog op het voorkomen van eventuele opstanden tegenover de Franse bezetter. Op 21 november 1809 schreef Mangelschots dat er in de gemeente een "parfaite tranquillité" bestond.
In oktober 1813 werd de zoon van veldwachter Raa uit Veerle dood aangetroffen in de schuur van Jan-Baptist Dassen te Ham.
Hij was zwaar gewond aan het hoofd en was wellicht vermoord. Zijn vader was afkomstig van Waals-Brabant en zoals alle Franstalige ambtenaren die naar hier waren overgeplaatst, een trouw aanhanger van het regime. Mogelijk was de doodslag een daad van rebellie. Op 2 november was nog altijd geen verdachte gevonden.
Verder lichtte Mangelschots de overheid in over gebeurtenissen in het dorp. Op 4 mei 1808 schreef de burgemeester een brief naar de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout waarin hij vroeg de gedetineerde Adriaan Hermans  van Eindhout vrij te laten. Als hij nog langer zou opgesloten blijven, zouden zijn echtgenote, zijn 3 kleine kinderen en zijn oude moeder vervallen in "la plus grande misère"; ze zouden niet meer kunnen voorzien in de meest noodzakelijke levensbehoeften en zouden zelfs verplicht zijn hun huis en grond te verlaten. Hieruit blijkt duidelijk dat de burgemeester bekommerd was om het lot van de Eindhoutenaars. In mei 1808 was een kind gevonden in het dorp. Het werd toevertrouwd aan het Bureel van Weldadigheid, dat de taak van de vroegere H. Geesttafel overnam. Mangelschots moest iedere maand een verslag opsturen van het aantal natuurlijke kinderen. De moeder had altijd de keuze de kinderen zelf op te voeden of toe te vertrouwen aan het liefdadigheidsgesticht. De burgemeester moest ook melding maken van eventuele ongelukken die in de gemeente gebeurde.
Eind 1809 schreef hij dat de schouw van het huis van Theresa Keirsmaeckers was ingevallen waarbij de weduwe was omgekomen. Mangelschots verzocht de vrederechter proces-verbaal te komen opmaken en eveneens de chirurgijn van Vorst uit te nodigen voor de lijkschouwing.
Op 13 oktober 1813 werd Mangelschots voor het eerst als "maire démissionnaire"".
Hij was toen ontslagnemend. Corneel Dassen nam zijn functie over, vulde de registers van de Burgerlijke Stand in en ondertekende de gemeentelijke administratie, eerst als adjoint en vanaf januari 1814 als maire. Over het motief van Mangelschots´ontslag is niets bekend.


Huwelijk/relatie met:

womanAnna Christina Giels‏
Dochter van Cosmas Giels en Maria Gielis‏.
Geboren ‎Olmen, België

 

II-b man‎Petrus Josephus Mangelschots‏‎
Geboren ‎9 jan 1767 Meerhout, België
Overleden ‎3 jun 1834 Meerhout, België‎, leeftijd 67 jaar

Huwelijk/relatie met:

womanBarbara Catharina De Swert‏
Geboren ‎1 sep 1770 Meerhout, België
Overleden ‎20 dec 1840 Meerhout, België‎, leeftijd 70 jaar
Beroep: Winkelierster

Kinderen:


2.
man‎Petrus Ludovicus Mangelschots‏‎
Geboren ‎27 okt 1796 Meerhout, België
Overleden ‎16 nov 1871 Meerhout, België‎, leeftijd 75 jaar

3.
man‎Charles François Mangelschots‏‎
Geboren ‎26 jul 1798 Meerhout, België6.
woman‎Joanne Catharine Mangelschots‏‎
Geboren ‎19 jul 1805 Meerhout, België

7.
manMichel Mangelschots‏
, volgt: III-d


9.
woman‎Madeleine Josephinne Mangelschots‏‎
Geboren ‎4 apr 1813 Meerhout, België
Overleden ‎2 jul 1894 Meerhout, België‎, leeftijd 81 jaar


generatie III
 

III-a man‎Petrus Anselmus Mangelschots‏‎
Geboren ‎27 okt 1794 Meerhout, België
Overleden ‎11 dec 1834 Balen, België‎, leeftijd 40 jaar

Gehuwd ‎17 jan 1827 Meerhout, België, leeftijd 32 jaar (7 jaar gehuwd) met:

womanHenrica Carolina Baeten‏, leeftijd bij huwelijk 36 jaar
Geboren ‎23 okt 1790 Meerhout, België
Overleden ‎18 dec 1857 Meerhout, België‎, leeftijd 67 jaar

Kinderen:


2.
woman‎Josephina Constance Mangelschots‏‎
Geboren ‎17 feb 1829 Balen, België
Overleden ‎8 nov 1900 Meerhout, België‎, leeftijd 71 jaar


 

III-b man‎Joannes Baptista Mangelschots‏‎
Geboren ‎23 sep 1800 Meerhout, België
Overleden ‎30 jul 1837 Meerhout, België‎, leeftijd 36 jaar
Beroep: Bakker

Gehuwd ‎25 apr 1823 Meerhout, België, leeftijd 22 jaar (7 jaar gehuwd) met:

womanMarie Therese Wouters‏, leeftijd bij huwelijk 17 jaar
Geboren ‎6 jun 1805 Meerhout, België
Overleden ‎21 dec 1830 Meerhout, België‎, leeftijd 25 jaar

Kinderen:

1.
woman‎Hendrica Elizabetha Mangelschots‏‎
Geboren ‎29 jun 1824 Meerhout, België
Overleden ‎11 feb 1825 Meerhout, België‎, leeftijd 0 jaar

2.
woman‎Catharina Antonia Mangelschots‏‎
Geboren ‎17 feb 1826 Meerhout, België

3.
man‎Franciscus Désiré Mangelschots‏‎
Geboren ‎18 mrt 1828 Meerhout, België

4.
woman‎Theresia Juliana Mangelschots‏‎
Geboren ‎25 nov 1830 Meerhout, België
Overleden ‎17 feb 1831 Meerhout, België‎, leeftijd 0 jaar


 

2e huwelijk
man‎Joannes Baptista Mangelschots‏‎


Gehuwd ‎25 nov 1836 Meerhout, België, leeftijd 36 jaar (0 jaar gehuwd)
Gebeurtenis (Death of Spouse)

met:

womanAnna Catharina Baize‏, leeftijd bij huwelijk 33 jaar
Geboren ‎16 sep 1803 Lillo, België
Overleden ‎25 feb 1877 Meerhout, België‎, leeftijd 73 jaar

Kind:

1.
man‎Eerwaarde Carolus Josephus Mangelschots‏‎
Geboren ‎9 dec 1837 Meerhout, België
Overleden ‎26 mrt 1902 Meerhout, België‎, leeftijd 64 jaar
Beroepen: Priester, Rustend priester (‎1902)


 

III-c woman‎Anne Rozalie Mangelschots‏‎
Geboren ‎11 okt 1802 Meerhout, België
Overleden ‎21 sep 1836 Meerhout, België‎, leeftijd 33 jaar
Beroep: Winkelierster

Gehuwd ‎17 apr 1828 Meerhout, België, leeftijd 25 jaar (5 jaar gehuwd) met:

manHenricus Josephus Cruysberghs‏, leeftijd bij huwelijk 28 jaar
Geboren ‎13 jul 1799 Kwaadmechelen, België
Overleden ‎7 mei 1833 Meerhout, België‎, leeftijd 33 jaar

Kind: 

III-d man‎Michel Mangelschots‏‎
Geboren ‎21 feb 1808 Meerhout, België
Overleden ‎13 jan 1872 Meerhout, België‎, leeftijd 63 jaar
Beroep: Bakker

Gehuwd ‎11 mei 1840 Meerhout, België, leeftijd 32 jaar (21 jaar gehuwd) met:

womanPetronelle Schaeken‏, leeftijd bij huwelijk 37 jaar
Geboren ‎2 apr 1803 Meerhout, België
Overleden ‎17 aug 1861 Meerhout, België‎, leeftijd 58 jaar

 

III-e woman‎Dimphne Therese Mangelschots‏‎
Geboren ‎28 jun 1810 Meerhout, België
Overleden ‎25 mrt 1864 Meerhout, België‎, leeftijd 53 jaar

Gehuwd ‎26 nov 1840 Meerhout, België, leeftijd 30 jaar (20 jaar gehuwd) met:

manPetrus Mertens‏, leeftijd bij huwelijk 26 jaar
Geboren ‎11 aug 1814 Lommel, België
Overleden ‎7 nov 1861 Meerhout, België‎, leeftijd 47 jaar

generatie IV
 

IV-a woman‎Maria Rosalia Mangelschots‏‎
Geboren ‎29 mei 1827 Balen, België
Overleden ‎12 jan 1906 Meerhout, België‎, leeftijd 78 jaar
Beroep: Vrouwenmutsenmaker

Gehuwd ‎6 mei 1859 Meerhout, België, leeftijd 31 jaar (46 jaar gehuwd) met:

manJoannes Baptista Massagé‏, leeftijd bij huwelijk 24 jaar
Geboren ‎10 nov 1834 Meerhout, België
Beroep: Timmerman

 

IV-b man‎Carolus Josephus Cruysberghs‏‎
Geboren ‎8 feb 1829 Meerhout, België
Overleden ‎30 dec 1889 Meerhout, België‎, leeftijd 60 jaar
Beroep: Bakker

Gehuwd ‎15 feb 1865 Meerhout, België, leeftijd 36 jaar (24 jaar gehuwd) met:

womanRegina Schaeken‏, leeftijd bij huwelijk 40 jaar
Geboren ‎10 jan 1825 Vorst, België
Overleden ‎15 sep 1897 Meerhout, België‎, leeftijd 72 jaar